Zkoušky znalostí hub

 

ZKOUŠKY  ZNALOSTÍ  HUB

houby v košíku1/ Kdo musí mít odbornou způsobilost k uvedení volně rostoucích hub na trh nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely?

Provozovatel potravinářského podniku, a to podle § 3 odst. 8 zákona č. 110/1997 Sb.


2/ Jak tuto odbornou způsobilost prokáže?

Osvědčením, které vydávají Krajské hygienické stanice na základě úspěšného složení zkoušky ze znalostí hub. Za vydání osvědčení platí žadatel poplatek.


3/ Kdo se může ke zkoušce ze znalostí hub přihlásit?

Pouze osoba zletilá, mající osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. Součástí vyšetření je odborné vyšetření zraku.


4/ Má osvědčení trvalou platnost?

 

NE

 

Platnost osvědčení prokazující znalost hub zaniká

a) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let,

b) po uplynutí 5 let ode dne vydání u osob ve věku od 60 do 65 let,

c) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let


3/ Co musí být uvedeno v žádosti?

• jméno, příjmení, popřípadě titul, adresu místa trvalého pobytu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, jde-li o osobu s povolením pobytu

• dosažené vzdělání a jeho zaměření

• délka a obsah praxe na úseku sběru, třídění a zpracování hub

• navrhovaný rozsah osvědčení

 

K přihlášce musí být přiloženo osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti.


4/ Co musí žadatel znát ke zkoušce?

• Znalosti právních předpisů upravujících členění hub na skupiny a podskupiny, musí mít znalosti znaků jednotlivých skupin a podskupin hub, požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost, značení, způsob sběru hub, třídění a zpracování, podmínky jejich přepravy, skladování, balení a prodeje (oddíl 5 § 22 - § 26 a příloha č. 13 vyhlášky MZe. č. 157/2003 Sb. pro ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich)

• Musí prokázat, že rozliší houby podle atlasu jedlých a jedovatých hub, musí znát nejčastější otravy z hub a zdravotní projevy otrav z hub a související zásady poskytování první pomoci (seznam rozlišovaných jedovatých hub je uveden v příloze č. 2 vyhl. MZ č. 475/2002 Sb.)


5/ Z čeho sestává zkouška?


Z písemné a ústní části:

• Písemnou část tvoří test, v němž musí žadatel správně zodpovědět alespoň 2/3 otázek celkem a všech otázek týkajících se jedovatosti hub.

• Úspěšné vykonání testu je podmínkou pro absolvování ústní části / určování hub podle atlasu za přítomnosti mykologa.


6/ A bude-li zkouška úspěšná?

Žadateli bude vydáno osvědčení.

Nebude-li zkouška úspěšná v písemné nebo ústní části, komise zhodnotí výsledek zkoušky výrokem „neuspěl(a)“ a zkoušku je možné opakovat nejdříve za 2 měsíce.


7/ Musí se platit za zkoušku nějaké poplatky?

Za vydání osvědčení prokazující znalost hub se vybírá správní poplatek ve výši 500 Kč (zákon o správních poplatcích – položka č. 92 písm. c) sazebníku).

 

Termíny zkoušek budou upřesněny na základě písemné žádosti.