Účely zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje zpracovává KHSHK jako orgán veřejné moci (správní úřad) při výkonu pravomocí svěřených jí platnými vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy přijatými na úrovni Evropské unie na úseku ochrany veřejného zdraví. KHSHK zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými v čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR. Podle uvedeného ustanovení tak KHSHK zpracovává v dané agendě osobní údaje při:

 

  • plnění jí stanovených právních povinností [písm. c)],
  • v případě nezbytnosti pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby [písm. d)] a
  • při plnění úkolu prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je KHSHK pověřena [písm. e)].

 

Osobní údaje v rámci této činnosti získává KHSHK zejména od osob zúčastněných na výkonu státního zdravotního dozoru (kontrolované osoby, povinné osoby, případně přizvané osoby) a při dalších úředních úkonech (jednání, místní šetření, šetření nemocí z povolání, epidemiologická šetření apod.). Osobní údaje KHSHK získává a zpracovává rovněž v souvislosti s osobami, které učinily vůči KHSHK úřední podání (žádosti, podněty, návrhy, právní úkony v rámci správních a jiných řízení či postupů atd.), dále od účastníků správních řízení, od jiných orgánů veřejné moci v rámci úřední součinnosti, od subjektů, které mají stanovenu právní povinnost předávat KHSHK informace o určitých osobách, z veřejných rejstříků, evidencí, seznamů atd. Tyto osobní údaje může KHSHK zpracovávat a zpracovává bez souhlasu subjektu údajů.

 

KHSHK zpracovává osobní údaje rovněž při plnění práv a povinností v postavení zaměstnavatele. V tomto případě dochází ke zpracovávání osobních údajů zaměstnanců v rámci pracovněprávních vztahů upravených zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž tak osobních údajů státních zaměstnanců přijatých do služebního poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů [v uvedených případech se jedná o osobní údaje obsažené především v personálních (osobních) spisech jednotlivých zaměstnanců a osobní údaje nezbytné pro výkon mzdové agendy].

V souvislosti s uvedeným zpracovává KHSHK rovněž osobní údaje poskytnuté jí od uchazečů o zaměstnání (tj. osobní údaje obsažené především v zaslaných životopisech nebo žádostech o přijetí do služebního poměru a k těmto žádostem přiložených dokumentech).

 

Právním titulem zákonnosti zpracování osobních údajů jsou v případě dané agendy ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a e) nařízení GDPR, tedy

  • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více účelů,
  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na KHSHK jakožto správce vztahuje,
  • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

Další oblastí, v níž KHSHK zpracovává osobní údaje, je oblast vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě je výslovně v § 14 odst. 2 daného zákona určen rozsah a kategorie osobních údajů, které KHSHK ve vztahu k osobě žadatele zpracovává. V případě, že žádost splňuje zákonem stanovené náležitosti, je povinností KHSHK jakožto povinného subjektu žádost žadatele vyřídit, a to buď poskytnutím požadovaných informací [§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 109/1999 Sb.], nebo rozhodnutím o odmítnutí (i částečném) žádosti (§ 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.).

 

Právním titulem zákonnosti zpracování osobních údajů je v tomto případě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, tedy plnění výslovně stanovené povinnosti KHSHK zákonem č. 106/1999 Sb.

 

KHSHK na tomto místě konstatuje, že osobní údaje ve výše uvedených agendách nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny, a v rozsahu větším, než je nezbytné pro splnění KHSHK stanovených povinností a úkolů (zásada účelového omezení a minimalizace údajů).

 

KHSHK získává a zpracovává osobní údaje rovněž v rámci zajištění běžných provozně-technických záležitostí, kdy se jedná o osobní údaje poskytnuté od smluvních stran zejména v rámci dodávek zboží a služeb. Tyto údaje KHSHK získává na základě dobrovolnosti smluvních partnerů v rámci jednání o uzavření smlouvy a zpracovává je na základě souhlasu konkrétního subjektu údajů vyjádřeného ve smlouvě.

 

Právním titulem zákonnosti zpracování osobních údajů je v tomto případě ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, tedy udělení souhlasu ze strany subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

 

Vedle osobních údajů, jejichž získávání a zpracování je založeno na výslovném zákonném základě či výslovném souhlasu subjektu údajů, může KHSHK v praxi zpracovávat i některé osobní údaje subjektů údajů z důvodu oprávněných zájmů KHSHK jakožto správce, jí nadřízeného orgánu nebo jiné třetí strany. Takovým oprávněným zájmem je zpravidla nezbytnost získání a zpracování osobních údajů z důvodu veřejného zájmu v oblasti ochrany veřejného zdraví (např. shromažďování epidemiologických dat, statistických dat, dat nezbytných pro tvorbu zdravotní politiky státu apod.). V případě, že jsou takto získané osobní údaje předávány ze strany KHSHK třetímu subjektu z důvodu plnění příkazů a povinností na základě vztahu nadřízenosti a podřízenosti ve státní správě v elektronické formě (typicky se jedná o tzv. národní registry jako KaPr, PiVo, IS HVY apod.), vystupuje KHSHK jako správce osobních údajů jen pokud jde o jejich fyzickou podobu (v papírové formě, na nosičích dat uchovávaných při KHSHK apod.), zatímco ve vztahu k třetí straně, jíž jsou údaje a data povinně elektronicky předávány, plní KHSHK roli zpracovatele osobních údajů (správcem předaných údajů v elektronických systémech jsou ty subjekty, které údaje vyžadují a následně je zpracovávají z titulu své činnosti).