Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány a uloženy

 

Obecně platí, že osobní údaje subjektů údajů zpracovává KHSHK pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Osobní údaje tak uchováváme v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž v souladu se Spisovým a skartačním řádem KHSHK účinným od 1. ledna 2017 (v něm jsou uvedeny skartační a archivační lhůty pro jednotlivé druhy dokumentů obsahujících mimo jiné i osobní údaje). Podle čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení GDPR platí, že osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po dobu delší, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely […]. Veřejným zájmem je z tohoto pohledu rovněž ochrana veřejného zdraví.

 

U smluvních vztahů uchovává KHSHK osobní údaje vždy po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu či závazků z nich vyplývajících jsou osobní data uložena po dobu stanovenou v platném Spisovém řádu KHSHK, případně po delší dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech. Osobní data jsou rovněž i nadále uchovávána, pokud plyne promlčecí doba vztahující se k právům vyplývajícím z konkrétních smluv.