EPI - Právní předpisy

Státní zdravotní dozor ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče:


Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 15, odst. 1

Provozní řády.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 15. odst. 2

Protiepidemická opatření při výskytu nemocniční nákazy.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 16, odst. 1

Evidence a hlášení nemocničních nákaz.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 16, odst. 2, písm. a, b
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., § 2

Hygienické požadavky pro příjem fyzických osob, ošetřování a úklid.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 17, odst. 1
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., § 7, § 10

Hygienické požadavky pro provádění dezinfekce, sterilizace včetně evidence a vyššího stupně dezinfekce.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 17
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., příloha č. 4

Vybavení prádelen pro zdravotnické prádlo, praní zdravotnického prádla včetně zacházení s tímto prádlem.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 18, odst. 1
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., § 9

Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování, očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, pasivní imunizace.

 • Zákon č. 258/2000 Sb.,  § 45 odst. 2, § 47, § 47a, § 48, § 51, § 52
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb.

Hlášení změn v osobních údajích a o zdravotním stavu u nosičů původců infekčních onemocnění.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 54

Hlášení infekčních onemocnění včetně podezření a úmrtí a provádění souvisejících protiepidemických opatření.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 62, odst. 1, 2

Hlášení pozitivních laboratorních markerů infekčních onemocnění

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 62, odst. 2

 

Státní zdravotní dozor u fyzických osob:


1. Plnění povinností při výkonu činností epidemiologicky závažných.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 20, písm. a), § 21, odst. 1., písm c), § 57
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb., § 4

2. Plnění povinnosti podrobit se povinnému očkování.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 46, § 47, odst. 3
 • Vyhláška č. 537/2006 Sb.

3. Plnění povinností po nákaze HIV a při vylučování původců některých infekčních nemocí.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 53

4. Běžná a speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 56, § 57, § 58, § 61
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb.

5. Plnění opatření, kterým jsou povinny podrobit se osoby s infekčním onemocněním, nebo s podezřením na toto onemocnění.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 64, § 66

6. Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 68, odst. (3)

7. Zákaz nebo omezení styku osob.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 69, odst. 1, písm b)

8. Plnění příkazu k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce, deratizace.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 69, odst. 1, písm e)

9. Mimořádné očkování a profylaxe.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 69, odst. 1, písm. g

10. Zákaz nebo nařízení činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

 • Zákon č. 258/2000 Sb., § 69, odst. 1, písm. h)

 

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek