Koupací sezóna 2020


Koupací sezóna 2020

 

I v letošním roce zveřejňuje Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje na svých webových stránkách (www.khshk.cz) dostupné informace o kvalitě vody na vodních plochách určených ke koupání osob a provozování vodních sportů.

 

Z pohledu letní vodní rekreace jsou rozlišovány následující kategorie vodních ploch: koupací oblasti, koupaliště ve volné přírodě, nádrže ke koupání a sezónní umělá koupaliště. Za kvalitu vody ke koupání a provozování vodních sportů koupališť ve volné přírodě, nádržích ke koupání a v umělých koupalištích zodpovídají jejich provozovatelé, kteří mají dle platné právní úpravy povinnost provádět ve stanoveném rozsahu a četnosti laboratorní kontrolu a výsledky předávat v předepsané podobě orgánu ochrany veřejného zdraví. Mimo dozor nad plněním povinností provozovatelů hygienická služba ověřuje jakost vody také vlastními rozbory prostřednictvím oprávněné laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. U koupacích oblastí monitoruje kvalitu vody minimálně ve 14-ti denních intervalech hygienická služba.

 

Informace o jakosti vody ke koupání budou publikovány pravidelně každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Podrobně budeme informovat o situaci v koupacích oblastech, koupalištích ve volné přírodě a nádržích ke koupání. Co se týká koupališť umělých, budeme zveřejňovat souhrnnou informaci jako součást týdenní tiskové zprávy.

 

Pro přehlednost uvádíme výčet všech monitorovaných vodních ploch v Královéhradeckém kraji:

 

okres Hradec Králové

okres Jičín

okres Náchod

okres Rychnov nad Kněžnou

okres Trutnov

Většina provozovatelů sezónních umělých koupališť již zahájila svůj provoz nebo oznámila jeho zahájení nejdéle do konce června 2020.

 

Jakost vody ke koupání – 27. týden 2020

V tomto týdnu máme k dispozici výsledky rozborů vzorků vod ke koupání odebraných z koupališť Vrchlabí – Vejsplachy, Trutnov - Dolce,  Stříbrný rybník - Malšova Lhota (odběry ze dne 29.6.2020) a z nádrže ke koupání Pecka (odběr  proveden 23.6.2020), na kterých je voda vhodná ke koupání. Na koupališti Stříbrný rybník – Malšova Lhota je třeba počítat se sníženou průhledností vody.

 

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji, která již zahájila svůj provoz, je voda ke koupání vyhovující.

 

V souvislosti s prevencí možného šíření onemocnění COVID-19 doporučujeme průběžně sledovat vývoj epidemiologické situace a v dané době platná pravidla pro chování návštěvníků na koupalištích, neboť nelze vyloučit jejich změnu ani v průběhu letní koupací sezóny. Základní pokyny pro chování návštěvníků má provozovatel povinnost zveřejnit nejen u vstupu na koupaliště, ale i a na dalších viditelných místech koupaliště.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

 

Za KHS

MUDr. Libuše Jůvová

2. července 2020, 10:45 hodin