EPI - Právní předpisy

Státní zdravotní dozor ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče:


Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz.

Provozní řády.

Protiepidemická opatření při výskytu nemocniční nákazy.

Evidence a hlášení nemocničních nákaz.

Hygienické požadavky pro příjem fyzických osob, ošetřování a úklid.

Hygienické požadavky pro provádění dezinfekce, sterilizace včetně evidence a vyššího stupně dezinfekce.

Vybavení prádelen pro zdravotnické prádlo, praní zdravotnického prádla včetně zacházení s tímto prádlem.

Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování, očkování při úrazech, poraněních, nehojících se ranách a před některými léčebnými výkony, pasivní imunizace.

Hlášení změn v osobních údajích a o zdravotním stavu u nosičů původců infekčních onemocnění.

Hlášení infekčních onemocnění včetně podezření a úmrtí a provádění souvisejících protiepidemických opatření.

Hlášení pozitivních laboratorních markerů infekčních onemocnění

 

Státní zdravotní dozor u fyzických osob:


1. Plnění povinností při výkonu činností epidemiologicky závažných.

2. Plnění povinnosti podrobit se povinnému očkování.

3. Plnění povinností po nákaze HIV a při vylučování původců některých infekčních nemocí.

4. Běžná a speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

5. Plnění opatření, kterým jsou povinny podrobit se osoby s infekčním onemocněním, nebo s podezřením na toto onemocnění.

6. Provádění opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí.

7. Zákaz nebo omezení styku osob.

8. Plnění příkazu k provedení ohniskové dezinfekce, dezinsekce, deratizace.

9. Mimořádné očkování a profylaxe.

10. Zákaz nebo nařízení činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

 

Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek